Begroting 2021

Programma's

Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

Dit programma bestaat uit de onderdelen cultuur, kunst, sport, erfgoed, recreatie en toerisme. Het programma is gericht op het stimuleren van activiteiten op deze gebieden. De activiteiten dragen in hoofdzaak bij aan de realisatie van doelstellingen op een breder maatschappelijk terrein, bijvoorbeeld jeugd, welzijn, maatschappelijke participatie of gezondheid.

Rol van de gemeente
De gemeentelijke rollen dienstverlenend, regisserend, meewerkend en faciliterend komen in dit programma aan bod. Op het gebied van sport faciliteren wij door het beschikbaar stellen van subsidies en accommodaties. Culturele organisaties voeren het Uitvoeringsprogramma Cultuur en Kunst uit dat tweejaarlijks aan de raad wordt voorgelegd. De gemeente heeft hierin een regisserende rol. Daarnaast stellen we diverse subsidies beschikbaar. Wat betreft recreatie en toerisme stellen wij subsidie ter beschikking voor vernieuwende initiatieven. Bij nieuwe initiatieven heeft de gemeente met Best Bijzonder! een regisserende rol. Wij betrekken organisaties en inwoners bij de uitvoering. Bij erfgoed wijzen wij gemeentelijke monumenten aan in nauwe samenwerking met de Erfgoedvereniging 'Dye van Best'.

Standaard lasten/baten/saldo
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Lasten
4.627.659
4.763.211
4.765.447
4.872.760
4.924.480
6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd
4.627.659
4.763.211
4.765.447
4.872.760
4.924.480
Baten
-1.669.346
-1.183.877
-1.194.529
-1.205.274
-1.213.503
6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd
-1.669.346
-1.183.877
-1.194.529
-1.205.274
-1.213.503

Lasten, baten en saldo

Lasten

4.763.211

5,3 %

Baten

1.183.877

1,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 14:29:58 met de export van 11/10/2020 14:17:40