Begroting 2021

Met deze begroting 2021 - 2024 geven wij u inzicht in onze speerpunten, activiteiten en plannen voor 2021. Uitgangspunt is dat de meerjarenbegroting over 4 jaren sluitend is. Ook dit jaar zijn we daar weer in geslaagd ondanks de bijzondere situatie waarin wij ons bevinden. In 2020 en 2021 ondervinden we hinder van de situatie rondom COVID-19, zowel voor onze beleidsuitvoering als ook voor de financiële gevolgen hiervan. Daar waar mogelijk wordt zoveel mogelijk geprobeerd om de oorspronkelijke doelstellingen te halen desnoods in aangepaste vorm. Met betrekking tot de financiën kunnen we gelukkig terugvallen op de financieel gezonde situatie van de gemeente Best.

In het beleidsakkoord ligt de nadruk op de uitvoering en dat vergt daadkracht, creativiteit en een goed ingerichte en werkende ambtelijke organisatie. In 2020 is gestart om de ambtelijke organisatie nog eens onder de loep te nemen en dit heeft geresulteerd in een verbeterplan om o.a. deze punten extra kracht te geven, het plan wordt in 2021 geïmplementeerd.

In de speerpunten staan de pijlers voor de komende jaren vermeld. Deze treft u hieronder aan.
College van burgemeester en wethouders.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 14:29:58 met de export van 11/10/2020 14:17:40