Begroting 2021

Programma's

Economische zaken

Dit programma richt zich op het versterken van het regionaal welvaartsniveau in het algemeen en dat van Best in het bijzonder. Dit bewerkstelligen we door het ondernemersklimaat te bevorderen en een evenwichtige economische structuur na te streven. Voor bestaande en nieuwe bedrijven, lokaal en regionaal. Belangrijke doelstellingen daarbij zijn:

  1. Behouden/bevorderen van de werkgelegenheidsfunctie, inclusief de duurzame economische vitaliteit van het buitengebied.
  2. Het toekomstbestendig maken van de winkel- en voorzieningenstructuur. Voor een aantal winkellocaties betekent dit een overgang bewerkstelligen 'van een centrum voor boodschappen naar een centrum voor winkelen en verblijf'. Winkels, woningen, horeca, baliefuncties, weekmarkt en ateliers zorgen samen voor een complete entourage. Evenementen kunnen dit versterken.
  3. Zuidoost-Brabant doorontwikkelen tot een technologische en economische topregio van wereldformaat.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en een circulaire economie zijn belangrijke uitgangspunten, waarbij producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.

Rol van de gemeente
De rol van de gemeente in het programma economische zaken is overwegend faciliterend. Het bedrijfsleven trekt de kar van de economie, waarbij de gemeente de randvoorwaarden schept in de vorm van een goed vestigingsklimaat. Soms vragen die randvoorwaarden om een meewerkende rol van de gemeente. Zo werken wij bijvoorbeeld via Brainport actief mee met initiatieven van bedrijfsleven en onderwijssector en zijn actief in overleg met de ondernemers op de bedrijventerreinen. Ook met betrekking tot het centrummanagement is de rol van de gemeente soms meer meewerkend dan faciliterend.

Participatie
In het verlengde van de rol van de gemeente ligt de verantwoordelijkheid voor ontwikkelingen én voor de omgevingsdialoog vaak bij het bedrijfsleven. Voor zover er sprake is van gemeentelijke regelgeving of besluitvorming organiseren we inwonersparticipatie of meedenken door ondernemers of het bedrijfsleven.

Standaard lasten/baten/saldo
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Lasten
823.486
783.909
795.591
807.564
816.756
4 - Economische zaken
823.486
783.909
795.591
807.564
816.756
Baten
-616.571
-475.379
-482.484
-489.629
-496.904
4 - Economische zaken
-616.571
-475.379
-482.484
-489.629
-496.904

Lasten, baten en saldo

Lasten

783.909

0,9 %

Baten

475.379

0,5 %

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 14:29:58 met de export van 11/10/2020 14:17:40