Begroting 2021

Programma's

Sociaal Domein

Sociaal domein
 
Dit programma gaat over de inzet van de gemeente om inwoners in staat te stellen om mee te doen in de gemeente Best.
We werken aan een inclusieve samenleving waar jeugdigen volop kansen krijgen om zich te ontwikkelen en waar inwoners veilig, gezond en prettig kunnen leven. Het programma is gericht op inwoners en op de samenleving als geheel.
Overeenkomstig het beleidsakkoord (2018-2022) en de notitie ‘Integraal sociaal domein’ streven we naar een transformatie. Deze is opgenomen in een transformatie-agenda waarbij veel aandacht is voor preventie en eigen regie (verantwoordelijkheid) van inwoners in relatie tot het netwerk. Ook de kracht van het samen oplossende vermogen van de samenleving wordt beter benut. Dit vraagt om gevarieerde rol neming van de gemeente.

Uitgangspunten in de transformatie-agenda:   

  • Inclusieve samenleving. Een samenleving waarbij we zoveel als mogelijk drempels wegnemen om mee te doen. Drempels kunnen bestaan uit fysieke drempels in de openbare ruimte en vervoer, alsook in de manier waarop mensen met elkaar omgaan en financiële mogelijkheden hebben. Een inclusieve samenleving is een belangrijke basis voor zelfredzaamheid. In 2020 is een start gemaakt met de uitvoering van een plan van aanpak om dit te bevorderen. Acties uit dit plan van aanpak lopen door in 2021. Deze acties raken ook andere programma's, zoals ruimte, bouwen en bedrijfsvoering.
  • Sterke sociale basis.  Inwoners moeten laagdrempelig kunnen deelnemen aan sport, cultuur en activiteiten. En, het is belangrijk dat vragen voor ondersteuning vroegtijdig en zo licht mogelijk worden opgepakt. Een sterke infrastructuur van algemene voorzieningen en verenigingen/organen draagt bij aan welbevinden, ontwikkeling, zelf- en samenredzaamheid. Door de extramuralisering wonen meer mensen met ondersteuningsbehoeften in eigen huis/wijk. Zij moeten gebruik kunnen maken van deze infrastructuur. Om dit beter te benutten realiseren we meer afstemming en organiseren we meer bekendheid. Dit is in het kader van de vergrijzing ook zeker nodig voor de senioren. Om dit op een goede manier mogelijk te maken maken we middelen vrij om een samenhangend pakket van diensten voor de senioren te organiseren. Daarnaast ontwikkelen we gericht algemene voorzieningen binnen de Wmo. Deze middelen maken deel uit van deze begroting.
  • Afgestemde toegang. De vraag van de inwoner moet centraal staan, niet de vraag welke wetgeving van toepassing is en of er wel of geen indicatie nodig is. Vanuit dit uitgangspunt gaan we werken aan een verbetering in de dienstverlening. Daarbij is het ook belangrijk dat er een goede verbinding is met organisaties in de sociale basis.  Dan kan er worden af- en opgeschaald of vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid worden samengewerkt en kan er een passend arrangement worden gemaakt. Samenwerking, zowel intern als extern, heeft onze volle prioriteit.
  • Beheersen van de kosten. Aan de hand van deze transformatie-agenda verwachten we bij te dragen aan de zelf- en samenredzaamheid waardoor de gemeente minder uitgaven heeft op de individuele voorzieningen. De financiering moet in overeenstemming zijn en op lange termijn houdbaar. Die combinatie is in het algemeen al een uitdaging en komend jaar specifiek vanwege de gevolgen van Covid-19. Daarbij heeft de wijziging in de eigen bijdrage systematiek een aanzuigende werking en worden we geconfronteerd met hogere personele kosten in de zorg.

Rol van de gemeente
De gemeente heeft meerdere rollen binnen het programma Sociaal Domein: meer dan nu gaan we de verbinding aan met de netwerken van inwoners, organisaties en ondernemers. Op deze manier willen we de lokale samenleving stimuleren om meer zaken onderling op te pakken, in de regisserende rol.
De dienstverlenende rol is het bieden van voorzieningen jeugdhulp, maatwerkvoorzieningen Wmo, inkomensondersteuning en re-integratievoorzieningen. Hierbij sluiten we altijd aan bij de eigen én onderlinge verantwoordelijkheid van inwoners. Bij het stimuleren en faciliteren van inwonersinitiatieven op sociaal terrein ligt een meewerkende en/of faciliterende rol.

Standaard lasten/baten/saldo
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Lasten
31.453.725
32.889.459
33.667.332
34.067.897
34.393.798
7 - Sociaal Domein
31.453.725
32.889.459
33.667.332
34.067.897
34.393.798
Baten
-6.864.811
-6.943.218
-7.489.707
-7.478.231
-7.486.854
7 - Sociaal Domein
-6.864.811
-6.943.218
-7.489.707
-7.478.231
-7.486.854

Lasten, baten en saldo

Lasten

32.889.459

36,6 %

Baten

6.943.218

7,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 14:29:58 met de export van 11/10/2020 14:17:40