Begroting 2021

Programma's

Ruimte en bouwen

Dit programma richt zich op de ruimtelijke ontwikkeling van het gehele grondgebied van Best. Hierbij moet worden gedacht aan structuurvisies en bestemmingsplannen, beleidsontwikkeling en uitvoeringsprojecten wat betreft volkshuisvesting, natuur en landschap en de transitie van het landelijk gebied, opwaardering van de stationsomgeving, projecten met bouwgrondexploitaties (zie ook de risicoparagraaf) en ruimtelijke initiatieven van derden. Ook het Omgevingsrecht maakt onderdeel uit van dit programma met vergunningverlening en handhaving. Dit programma vertaalt de ruimtelijke weerslag van de doelen van de andere programma's.

Een belangrijke opgave is de implementatie van de Omgevingswet die op 1-1-2022 in werking treedt. De op te stellen gemeentelijke omgevingsvisie en het daarop volgende omgevingsplan hebben betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving en gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De omgevingsvisie beschrijft ook de gewenste ontwikkelingen van maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie en gezondheidsbevordering.

Binnen dit programma wordt veel gewerkt in regionaal verband, met name binnen Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE), Metropool Regio Eindhoven (MRE) en Het Groene Woud (in opmaat naar Van Gogh Nationaal Park).

Rol van de gemeente
De rol van de gemeente in het programma is dienstverlenend, regisserend, meewerkend en faciliterend. Voor het vaststellen van ruimtelijke kaders, de bouwgrondexploitaties, de implementatie van de Omgevingswet, het woonbeleid en (bouw)toezicht en (ruimtelijke) handhaving zijn we regisserend. We zijn faciliterend als het gaat om het mogelijk maken van ruimtelijke initiatieven. En we zijn dienstverlenend bij de verlening van onder meer omgevingsvergunningen en beschikkingen van stimuleringsregelingen zoals de starterslening.

Standaard lasten/baten/saldo
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Lasten
18.490.285
16.935.006
18.871.276
18.002.209
16.668.137
10 - Ruimte en bouwen
18.490.285
16.935.006
18.871.276
18.002.209
16.668.137
Baten
-16.963.620
-14.609.914
-17.399.646
-16.591.683
-15.202.521
10 - Ruimte en bouwen
-16.963.620
-14.609.914
-17.399.646
-16.591.683
-15.202.521

Lasten, baten en saldo

Lasten

16.935.006

18,9 %

Baten

14.609.914

16,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 14:29:58 met de export van 11/10/2020 14:17:40