Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Vastgoed

Deze paragraaf heeft tot doel inzicht te geven in de gemeentelijke vastgoedportefeuille en de ontwikkelingen die daarin worden verwacht.
Het gemeentelijk vastgoed wordt optimaal ingezet voor het uitvoeren van gemeentelijk beleid. Hierbij gaat het vooral om op een doelmatige en doeltreffende wijze een bijdrage te leveren aan het realiseren van beleidsdoelen van de gemeente. Hierin sterven we naar een goede balans in de samenstelling van de vastgoedportefeuille, in combinatie met een verantwoorde beheersing van risico’s van de vastgoedportefeuille.

De gemeente bezit veel en divers vastgoed. Deze paragraaf gaat over het bebouwd vastgoed (panden). Het onbebouwd vastgoed (gronden in eigendom van de gemeente) wordt in deze paragraaf buiten beschouwing gelaten.

Ontwikkeling vastgoedportefeuille

  • De gemeente bezit op 1 januari 2020 in totaal 66 vastgoedobjecten (panden).
  • Het gemeentelijk vastgoed is onderverdeeld in een aantal categorieën:
  • Beleidsondersteunend vastgoed
  • Vastgoed voor onderwijshuisvesting, kindcentra en multifunctionele accommodaties (MFA’s)
  • Vastgoed voor eigen huisvesting
  • Procesondersteunend of strategisch vastgoed
  • Commercieel en overig vastgoed

Dit is uitgedrukt in een percentage van het totale aantal panden en in onderstaand cirkeldiagram weergegeven.


In onderstaande tabel zijn het aantal panden per categorie weergegeven, de bruto vloeroppervlakte (BVO), de boekwaarde per 31-12-2019 en de WOZ waarde per 1-1-2020 (waardepeildatum 1-1-2019).

Vastgoed-object

Beleids- ondersteunend

Onderwijs en MFA’s

Eigen Huisvesting

Proces-onder-steunend

Commercieel en overig vastgoed

Totaal

Type

Sporthal, molen, jongerencentrum, brandweerkazerne zorgloket, etc.

Basisscholen, MFA’s en voortgezet onderwijs

Gemeentehuis en werf

Woningen

Parkeergarage, buurthuis, kinderopvang en leegstaande panden

Aantal vastgoed-objecten

20

12

2

2

30

66

BVO

17.894

34.720

9.875

240

13.983

76.712

Boekwaarde

13.759.340

12.135.032

1.383.760

80.980

4.295.095

31.654.209

WOZ-waarde

20.254.000

27.513.000

7.372.000

632.000

11.097.000

66.868.000

Ambities 2021

Een duurzaam MJOP
Vanwege de duurzaamheidsopgave is voor alle grote gemeentelijke panden een quick-scan uitgevoerd. Hierbij  is in kaart gebracht welke duurzaamheidsmaatregelen per pand mogelijk zijn en wat daarvan de impact is op het energielabel. De benodigde extra investeringen voor de verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed worden op termijn geheel of grotendeels terugverdiend als gevolg van een lager energieverbruik. De extra (vervanging) investeringen zijn in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) verwerkt. Duurzaamheid is hierdoor geïntegreerd in het MJOP wat vanaf dat moment een duurzaam (D) MJOP is.  

Routekaart
Het nieuwe DMJOP is de basis waarop de routekaart voor het maatschappelijk vastgoed wordt opgesteld. In de routekaart wordt voor de komende periode van 4 jaar aangegeven welke verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd gaan worden.

In beeld brengen kosten en opbrengsten per vastgoedobject
In 2020 hebben we de exploitatie (kosten en opbrengsten) van alle panden inzichtelijk gemaakt. Daarnaast hebben we een model opgesteld om aan de hand van een aantal parameters en de kosten (per vastgoedobject) de kostprijsdekkende huur te berekenen. In 2021 gaan we deze gegevens verder analyseren. Vanaf de programmabegroting 2022 wordt de exploitatie van het gemeentelijk vastgoed (op categorie-niveau) in deze paragraaf weergegeven.

In beeld brengen maatschappelijk rendement
In 2021 gaan we het maatschappelijk rendement van de panden uit de categorie beleidsondersteunend in beeld brengen. We gaan hiervoor een aantal vragen beantwoorden. Zoals: Op welke wijze draagt het vastgoed bij aan het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelen? Wat is de effectiviteit van de huisvesting? Wat is de verhouding subsidie en output?

Omgaan met leegstand
De totale leegstand per 1 januari 2020 bedraagt 9% (zes panden, waarvan één gedeeltelijk leeg stond). Vijf van de zes panden staan leeg in verband met een herontwikkelingsopgave. De keuze voor het beheer van leegstaand vastgoed is bepaald op basis van de genoemde criteria uit de notitie "Uitvoeringsbeleid en spelregels vastgoedbeheer gemeente Best" (spelregel 3).

0ntwikkelingen in de gemeentelijke vastgoedportefeuille

  • IKC Platijn in Dijkstraten wordt opgeleverd in 2021.
  • Vanuit het project verkenning één fysieke toegang verkenden we met Bestwijzer in 2019 en 2020 de mogelijkheid om samen, in en vanuit één locatie, de dienstverlening aan inwoners en ondernemers te organiseren. Ons streven is om op deze fysieke locatie met relevante partners ook de dienstverlening van andere domeinen (onder meer ruimtelijk) te integreren. De resultaten van de verkenning bieden wij in september 2020 aan de gemeenteraad aan. In aanvang was realisatie van één fysieke toegang gericht op Dorpsplein 2, het huidige gemeentehuis. Vanwege technische en functionele veroudering is het huidige gemeentehuis als enige zoeklocatie losgelaten. Daarom werkten we in 2020 een aantal scenario’s voor huisvesting van de bedrijfsvoering en dienstverlening van de gemeentelijke organisaties en andere partners globaal uit. In september 2020 stellen wij de gemeenteraad voor ons opdracht te geven 2 scenario’s verder uit te werken; scenario nieuwbouw op huidige locatie en scenario nieuwbouw op andere locatie. In het geval van een ‘go’  voor de realisatie van één fysieke toegang en voor de uitwerking van 2 huisvestingsscenario’s werken we deze plannen in 2020 en 2021 verder uit. In mei 2021 vragen wij de gemeenteraad een keuze te maken voor één huisvestingsscenario waarbij we rekening houden met de realisatie van één fysieke toegang.
  • In 2020 wordt een voorstel herziening huurbeleid Bestwijzer aan het college voorgelegd. De herziening kan vanaf 1 januari 2021 gevolgen hebben voor de huuropbrengsten en de te verlenen subsidies.
Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 14:29:58 met de export van 11/10/2020 14:17:40