Begroting 2021

Financiën

Overzicht incidentele lasten en baten

OVERZICHT INCIDENTELE LASTEN EN BATEN  2021-2024

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Incidentele lasten t.l.v. exploitatie

Programma 6

- Combinatiefunctionaris (kaderbrief 2021)

60.000

Programma 7

- Burgerinitiatieven kwetsbare ouderen (kaderbrief 2021)

50.000

Programma 9

- Onderzoek geluidsanering Oirschotseweg 

10.000

Totaal incidentele lasten t.l.v. exploitatie

70.000

50.000

0

0

Incidentele lasten t.l.v. reserves

Programma 7

- Klantmanager de Toegang (kaderbrief 2021)

80.000

82.000

84.050

- Transformatie Sociaal Domein (kaderbrief 2021)

150.000

- Klantmanager WMO (kaderbrief 2021)

60.000

61.500

Programma 10

- Implementatie omgevingswet

85.000

55.000

- Omgevingsplan/bestemmingsplannen (kaderbrief 2021)

50.000

- Omgevingswet (kaderbrief 2021)

375.000

- Woningbouwversnelling (kaderbrief 2021)

450.000

- Nadelig saldo grondexploitatie

408.178

416.342

365.849

373.167

Programma 12

- Kosten organisatieontwikkeling

90.000

Totaal incidentele lasten t.l.v. reserves

1.748.178

614.842

449.899

373.167

Totaal incidentele lasten

1.818.178

664.842

449.899

373.167

Incidentele baten t.g.v. exploitatie

Programma 7

- Bijdrage burgerinitiatieven ouderen (kaderbrief 2021)

20.000

Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie

0

20.000

0

0

Incidentele baten t.g.v. reserves

-

Totaal incidentele baten t.g.v. reserves

0

0

0

0

Totaal incidentele baten

0

20.000

0

0

Totaal incidentele baten en lasten:

Totaal incidentele lasten

1.818.178

664.842

449.899

373.167

Totaal incidentele baten

0

-20.000

0

0

Totaal stortingen in reserves - incidenteel

2.191.101

821.600

0

0

Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel

-3.939.279

-1.436.442

-449.899

-373.167

Totaal incidentele baten en lasten (saldo)

70.000

30.000

0

0

PRESENTATIE STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO 2020-2023 - conform notitie commissie BBV 30 augustus 2018

Totaal saldo van baten en lasten

-2.373.208

-1.032.043

-1.156.337

-902.963

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

2.611.713

1.513.451

1.418.872

1.214.747

Begrotingssaldo na bestemming

238.505

481.408

262.535

311.784

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

70.000

30.000

0

0

Structureel begrotingssaldo

308.505

511.408

262.535

311.784

 

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 14:29:58 met de export van 11/10/2020 14:17:40